Nowe recenzje książek

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo re­cenzje — zgromadziliśmy 228 recenzji.

Trylogia ,,Igrzyska Śmierci

Tę książkę mogą dob­rze zro­zumieć je­dynie doj­rza­li ludzie. Ta doj­rzałość nie ma nic wspólne­go z wiekiem. Ona wy­maga zro­zumienia kwes­tii kruche­go i cen­ne­go życia oraz ok­rutnej, lecz nieraz pożąda­nej, słod­kiej śmier­ci. Bar­dzo przeżywałam każdy mo­ment try­logii. Zro­zumiałam, jak łat­wo wyb­ry­ki lo­su mogą wy­mienić nasze szczęście na strach. A naj­bar­dziej prze­rażające jest to, że na ten targ nie ma­my żad­ne­go wpływu... 

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 15 czerwca 2014, 17:15

Siła charakteru

Kiedyś czy­tałem książkę pt. "Sta­ry człowiek i morze. Ta oto książka opo­wiada o si­le cha­rak­te­ru, de­ter­mi­nac­ji. Po przeczy­taniu jej w gim­nazjum do­wie­działem się, że 'człowieka można zniszczyć ale nie po­konać'. Te­raz zrozumiałem, [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 14 czerwca 2014, 01:31

Dziecko piątku

Ko­lej­na część Jeżyc­ja­dy lat dziewięćdziesiątych. To oczy­wiście książka dla młodzieży i o rodzącej się miłości dwoj­ga nas­to­latków. Małgorza­ta Mu­siero­wicz jest kon­sekwen­tna, więc jest to miłość he­tero­sek­sual­na i mądra. Kon­rad i Aure­lia odkrywają [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 3 czerwca 2014, 21:30

cytat

Kochać ko­bietę, to znaczy przyz­wyczaić do niej cały swój sys­tem tka­nek mózgo­wych, tak że nie mógłby on pra­cować bez niej. 

recenzja książki
zebrała 4 fiszki • 17 maja 2014, 21:43

Saga o Karim

Wy­daw­nic­two Czy­tel­nik pre­zen­tując niewielką książkę pt. "Sa­ga o Ka­rim, sy­nu Gun­na­ra", autor Gu­lia Gieor­gij, aby przy­ciągnąć uwagę po­ten­cjal­nych jej na­bywców, za­reko­men­do­wało ją m. in. zwro­tem „z epo­ki Wi­kingów”.
Dla mnie, po przeczytaniu [...] — czytaj całość

recenzja książki • 3 maja 2014, 14:46

Zacznijmy od nowa

Czy­tałam dwie pier­wsze części tej książki, wy­dały mi się fas­cy­nujący­mi opo­wieściami o miłości. Te zra­nionej, jak i tej do­kona­nej. Po przeczy­taniu jed­nak os­tatniej części jes­tem niemi­le zas­koczo­na. Książka jest do­syć mo­noton­na i [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 1 maja 2014, 11:12

fenomen Śnienia

Pier­wsza część - Sen o Niczym - to za­led­wie wstęp i to wstęp ry­zykow­ny: nie ma bi­tew, na które przyj­dzie po­ra w dru­giej części; jest ob­jaśnienie świata, które trze­ba so­bie przys­woić, by [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 27 kwietnia 2014, 17:02

Pulpecja

To ko­lej­na część Jeżyc­ja­dy, dziejąca się na początku lat dziewięć dziesiątych, ubiegłego stu­lecia, a ściślej od 25 grud­nia po 1 czer­wca ro­ku następne­go. Poszczególne roz­działy toczą się w różne stałe i nowo [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2014, 14:01

Mamo,uciekaj!

To jest piata książka z cyk­lu his­to­rie praw­dzi­we wy­dana przez wy­daw­nic­two Hachet­te. Cathy Glass pisze thril­le­ry, które pisze życie ludzkie- real­ne życie. Tym ra­zem jest tak sa­mo i ludzie o moc­nych nerwach [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 11 kwietnia 2014, 20:50

Polska odpowiedź na Zmierzch.

An­drzej Pi­lipiuk zna­ny jest fa­nom prze­de wszys­tkim z bes­tsel­le­rowe­go cyk­lu po­wieści
o sta­rym egzor­cyście Ja­kubie Wędro­wyczu, który mie­szka w Wojsławi­cach pędzi bim­ber i wal­czy ze wszel­kim złem. W swoim do­rob­ku ma także [...] — czytaj całość

recenzja książki • 24 marca 2014, 17:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

wczoraj, 22:34cyt.adela do­dał no­wy tek­st Abecadno

wczoraj, 21:18Logos do­dał no­wy tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

wczoraj, 20:52danioł do­dał no­wy tek­st jeśli myślisz, że masz [...]

wczoraj, 20:47luterin do­dał no­wy tek­st Jaki to świat, kiedy [...]

wczoraj, 20:30luterin sko­men­to­wał tek­st wychodząc nap­rze­ciw pa­damy so­bie do [...]

wczoraj, 20:24danioł do­dał no­wy tek­st jeśli chcesz do­rosnąć mu­sisz [...]

wczoraj, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st Śmierć jed­ne­go z rodziców [...]

wczoraj, 19:30yestem sko­men­to­wał tek­st Echo chodzi za mną

wczoraj, 19:25yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]